Def16 3d905b6b9638191ccebb5c7574bdeda0116633fc0ba7f63a16805df886a2e6d1

Svrha projekta je educirati djecu i odrasle da prepoznaju ukoliko je određeno dijete žrtva elektroničkog nasilja, da izaberu odgovarajući način na koji će djetetu pristupiti i pomoći te ga zaštititi.

Opći cilj projekta „Prepoznaj rizike digitalnog doba“ je prepoznavanje i smanjivanje pojave elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima.

U svrhu ostvarenja općeg cilja, postavljena su tri specifična cilja projekta:

1. uspostava novih alata i mehanizama za prevenciju elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima

2. edukacija o elektroničkom nasilju (rano uočavanje i prepoznavanje elektroničkog nasilja, sigurnost na Internetu i zaštita osobnih podataka, zaštita prava djece i mladih, web detektivi, govor mržnje i seksting, simptomatologija žrtve/počinitelja, prevencija i intervencija) 

3. podizanje svijesti građana o problemu i prepoznavanju elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima te poticanje na prijavu istog. 

Razvoj digitalnog doba čini sve značajnijim pitanja vezana uz utjecaj Interneta i drugih sredstava komunikacije, osobito na djecu i mlade kao najosjetljiviji dio populacije. Iz tog razloga, krajnji korisnici projekta „Prepoznaj rizike digitalnog doba“ upravo djeca (osnovnoškolska dob).

Projekt obuhvaća Osječko-baranjsku županiju i Vukovarsko-srijemsku županiju.

 

Projekt je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.

Trajanje projekta

01.10.2015. - 30.09.2016.

Poveznica

http://digitalnirizici.org/

Partneri

Filozofski fakultet Osijek
Grad Osijek
Dom za odgoj djece i mladeži Osijek
Dječji dom Sv. Ana Vinkovci