Def5 4c4e6de780643c8a8f492d5d9cd38f50eb0d7718f6bac50607579e15ffd616e0

Zaustavimo nasilje i seksualno zlostavljanje naše djece!

Jesmo li korak ispred počinitelja nasilja i zlostavljanja djece?

Hoćemo li ostati korak iza ili ćemo se odlučiti na korak ispred počinitelja brojnih i brutalnih nedjela na štetu naše djece?! Odluka je to svake osobe u hrvatskom društvu, jer svi mi iz različitih uloga i na različitim razinama dijelimo odgovornost za dobrobit djece: kao roditelji, rodbina, susjedi, prijatelji, učitelji, stručnjaci u različitim institucijama države i civilnog sektora.

Hoćemo li prelistati novine i preskočiti članke na portalima iz kojih kao da nam se rugaju i ismijavaju čitavo društvo oni koji iz mračnih polusvjetova vlastitih umova ne zaziru posegnuti za djecom, najnevinijima i najranjivijima među nama? Nećemo. Prijavit ćemo slučaj zlostavljanja. Što će se dalje dogoditi? Hoće li počinitelj dobiti odgovarajuću kaznu, hoće li ga se spriječiti da isto ponovi? Ili mu se neće dogoditi ništa ili ništa strašno?

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, potaknut nedavnim slučajevima seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece mlađe od 14 godina, želi pokrenuti široku raspravu, osviještenost o razmjerima problema i žurne promjene u  djelotvornosti zaštite djece od svih oblika nasilja i zlostavljanja, od razine odgovornog ponašanja svakog građanina, preko djelovanja civilnih organizacija za djecu do državnih institucija.

Posljednjih tjedana stranice brojnih medija ispunjene su tekstovima o slučajevima seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece mlađe od 14 godina i stupanja u kontakt i mamljenja djece na susretanje s muškarcima srednje i starije životne dobi.

Podsjećamo, u jednom od slučajeva izvještava se kako je počinitelj u dobi od 69 godina, inače iz ugledne obitelji, za seksualno zlostavljanje 10-godišnjih djevojčica osuđen uvjetnom kaznom zatvora koja se zamjenjuje radom za opće dobro[1]. Također se navode i olakotne okolnosti koje su utjecale na određivanje sankcije u ovom slučaju, među kojima je i ranija neosuđivanost.

Ne ulazeći u pojedinosti konkretnog slučaja, jer ne raspolažemo svim relevantnim podacima, želimo obratiti pažnju i na problem neprijavljivanja ovih kaznenih djela, iz različitih razloga. Ranija neosuđivanost ne znači da neki počinitelj nije i ranije činio slična djela. Samo možda nisu otkrivena i prijavljena. Zbog karakteristika seksualnih prijestupnika, najblaže rečeno, teško je vjerovati da se interes i nagon za počinjenje ovakvog kaznenog djela javi prvi puta u starijoj životnoj dobi. Jednako tako, važno je istaknuti značaj provođenja stručnih procjena (vještačenja) počinitelja, temeljem kojih bi se procijenio rizik za ponavljanje ovakvih djela, ali i pomoglo pri odmjeravanju kazne i odlučivanju o uvjetnoj kazni te zamjeni s primjerice, radom za opće dobro na slobodi. Kad je riječ o seksualnim deliktima na štetu djeteta, za koje su često odgovorni počinitelji iz njihova neposrednog životnog okruženja, samo po sebi se nameće pitanje koje su mjere određene i poduzete za pružanje sigurnosti, zaštite i pomoći djetetu dok počinitelj istovremeno službeno „radi za opće dobro“, a neslužbeno i privatno se kreće i susreće s dojučerašnjom žrtvom? I kakav to utjecaj ima na dijete koje je pretrpjelo seksualno zlostavljanje?

Nadalje, članak 47. stavak 1. Kaznenog zakona propisuje odmjeravanje kazne: „Pri izboru vrste i mjere kazne sud će, polazeći od stupnja krivnje i svrhe kažnjavanja, ocijeniti sve okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža (olakotne i otegotne okolnosti), a osobito jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra, pobude iz kojih je kazneno djelo počinjeno, stupanj povrede počiniteljevih dužnosti, način počinjenja i skrivljene učinke kaznenog djela, prijašnji počiniteljev život, njegove osobne i imovinske prilike te njegovo ponašanje nakon počinjenog kaznenog djela, odnos prema žrtvi i trud da naknadi štetu.“

Pitamo se, procjenjuje li se dosljedno i standardno jačina ugroze i povreda zaštićenog dobra počinjenjem kaznenog djela kad je riječ o djetetu i vodi li se računa kako će odmjerena kazna utjecati na zaštitu dobra, odnosno psihofizičkog integriteta djeteta. A zaštita svakog djeteta bi nam svima trebala biti najviša svetinja.

U drugom slučaju, muškarac je stupio u kontakt s djevojčicom u dobi od 13 godina, inicirao kontakt putem društvene mreže i poticao je na susrete u večernjim satima, uz obećanje „slatkih poklona“ za nju i prijateljicu. Kako se u novinskom članku navodi: „nije slao svoje eksplicitne fotografije niti je od nje tražio da mu šalje fotografije, a sama komunikacija, iako je vidljivo u kojem smjeru ide, nije kazneno djelo.“

Smatramo potrebnim otvoriti temu samog pristupanja nepoznatih punoljetnih osoba djetetu osobno ili putem interneta. Postavimo si pitanje: koliko je realno i vjerojatno da nepoznata punoljetna osoba započinje komunikaciju s djetetom, poziva ga na susretanje i nudi mu primamljive poklone i sadržaje provođenja vremena (zbog čega se ta dinamika vjerojatno i naziva „mamljenje“), a da pritom ima časne namjere?

Naime, u članku 161. Kaznenog zakona mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba je definirano: „Punoljetna osoba koja osobi mlađoj od petnaest godina, u namjeri da ona ili druga osoba nad njom počini kazneno djelo iz članka 158. ovoga Zakona, putem informacijsko komunikacijskih tehnologija ili na drugi način predloži susret s njom ili drugom osobom i koja poduzme mjere da do tog susreta dođe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.“ Drugim riječima, ako punoljetna osoba predloži djetetu susret na prethodno opisani način, obećava poklone i poduzima druge mjere da do susreta dođe, a ne može se nedvojbeno dokazati namjera počinjenja seksualnog delikta iako je očigledan smjer u kojem to mamljenje ide, postoji li mogućnost sankcioniranja takvog ponašanja i njegove kvalifikacije kao „mamljenje djece“.

Promjene i unapređenje kaznenih odredaba i svih mjera koje se odnose na zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja, iskorištavanja i uspostave kontakta te mamljenja djece u „klopku predatorskog/ pedofilskog zavođenja“, vjerujemo, značajno bi pridonijele povećanju instrumenata tijela kaznenog progona, povećanju djelotvornosti mjera generalne i specijalne prevencije, odnosno obeshrabrenju (potencijalnih) počinitelja u pokušaju ili nastavku provođenja svojih naopakih zamisli.

Državne institucije i civilno društvo mogu i trebaju sinergijskim aktivnostima učiniti sve i što hitnije da unaprijede svoju djelotvornost različitim mehanizmima, osiguraju jedinstven i harmoniziran sustav zaštite djece i podrške njihovim roditeljima te spriječe i preduhitre (potencijalne) počinitelje kaznenih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na štetu djece.

Potreba za uvođenjem promjena proizlazi i iz određenih brojčanih pokazatelja. Primjerice, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova u Podacima sigurnosnih pokazatelja u 2016. godini[2] zabrinjavajući je porast kaznenih djela na štetu djece, a pogotovo kaznena djela protiv spolne slobode kao i  kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Međutim, za dobivanje cjelovite slike stanja zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, podatke o broju prijavljenih i razriješenih kaznenih djela od strane policije, bilo bi potrebno pregledno povezati s podacima o postupanju ostalih nadležnih tijela (odvjetništva i sudova).

Zakonom o potvrđivanju konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja[3] od 20. srpnja 2011. (poznatije kao Lanzarote konvencija), Republika Hrvatska (dalje: RH) se svrstala među najnaprednije europske zemlje i preuzela odgovornost da će kao stranka Konvencije implementirati njene odredbe u nacionalne dokumente i praksu. Pored svih ostalih važnih područja, Konvencija određuje obveze države stranke u slučaju vrbovanja djece u seksualne svrhe, te sankcije i mjere. Tako se u članku 27. Konvencije, uz ostalo navodi: „Svaka će stranka poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurala da kaznena djela utvrđena u skladu s ovom Konvencijom budu kažnjiva učinkovitim, srazmjernim i odvraćajućim sankcijama, uzimajući u obzir njihovu ozbiljnost.“

Međutim, porast broja kaznenih djela protiv spolne slobode kao i  kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta u posljednje dvije godine, s čim je u skladu i sve veći broj medijskih izvještaja (izdvojili smo nekolicinu iz ove godine[4] ) s podacima o sankcijama za počinitelje, otvara suštinska pitanja i potrebe:

 • - U kojoj mjeri su kaznena djela kažnjiva učinkovitim, srazmjernim i odvraćajućim sankcijama?
 • - Je li krajnje vrijeme za provedbu obuhvatne analize učinaka kaznene politike, Kaznenog zakona i sudske prakse kad je riječ o kaznenim djelima na štetu djeteta, posebno o kaznenim djelima protiv spolne slobode i kaznenim djelima spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta?
 • - Hoće li RH pristupiti osuvremenjavanju kaznene politike te dopunama i unapređenju odredaba Kaznenog zakona u području kaznenih djela protiv spolne slobode kao i  kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta?
 • - Hoće li RH uspostaviti Registar seksualnih prijestupnika, s ciljem unapređenja preventivnih mehanizama, posebno u području rada i zapošljavanja u obrazovnim i odgojnim ustanovama?
 • - Hoće li RH poduzeti mjere usmjerene na uspostavu standarda ujednačene sudske prakse?
 • - Hoće li RH uspostaviti jedinstvenu bazu podataka svih nadležnih i mjerodavnih tijela, temeljem koje će se omogućiti praćenje položaja i stanja prava djece u RH zajamčenih Konvencijom o pravima djeteta, a u skladu s preporukama Odbora za prava djeteta UN-a Republici Hrvatskoj iz 2014. godine[5]?
 • - Pokazuje se nužnim ulaganje u edukaciju stručnjaka svih nadležnih resora (obrazovanja, socijalne skrbi, policije, pravosuđa, zdravstva), u cilju djelotvornije prevencije, prijavljivanja kaznenih djela te ukupnog povećanja svijesti o karakteristikama, razmjerima, novim fenomenološkim oblicima, kao i cilju učinkovite psihosocijalne podrške te zaštite djece i obitelji.

 

Prema našem mišljenju, iz navedenog proizlazi potreba za jasnom nacionalnom politikom i akcijskim planom prevencije i suzbijanja seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, kojim će se odrediti i dosljedno provoditi određene jasne mjere, aktivnosti i rokovi za sva relevantna tijela i organizacije.

Na taj način bismo zasigurno dosegnuli standarde pravosuđa prilagođenog djeci[6]. 

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu kao organizacija s dugogodišnjim iskustvom i ekspertizom u području zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja i svih drugih oblika nasilja, poziva sve udruge za djecu i zainteresirane građane na uspostavu koalicije za prevenciju seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece (dalje: Koalicija). Osnovni cilj Koalicije odnosio bi se na zagovaranje hitne analize i promjena zakonodavnog i strateškog okvira, sudske prakse i prakse stručnjaka u neposrednom radu s djecom žrtvama, njihovim obiteljima, ali i s počiniteljima kaznenih djela na štetu djece.

Sad je dosta! Zaustavimo nasilje i seksualno zlostavljanje naše djece!

      Želimo:

 • - srazmjerne kazne za seksualne prijestupnike na štetu djece
 • - bez mogućnosti uvjetne osude
 • - ujednačenu sudsku praksu
 • - registar seksualnih prijestupnika na štetu djece
 • - efikasno otkrivanje seksualnih prijestupnika na štetu djece
 • - edukacije stručnjaka u svim relevantnim resorima

 

Pokrenimo se i zaštitimo našu djecu!

 


[1] http://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/koprivnicki-pedofil-kaznjen-radom-za-opce-dobro-muskarac-69-iz-poznate-obitelji-koji-je-dirao-dvije-curice-10-po-spolovilu-izbjegao-zatvor/6497524/ 

[2] Pregled sigurnosnih pokazatelja MUP 2016. 

[3] http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2011_08_11_94.html

[4] https://www.vecernji.hr/vijesti/pedofil-zlostavljanje-djevojcice-1191034

http://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/koprivnicki-pedofil-kaznjen-radom-za-opce-dobro-muskarac-69-iz-poznate-obitelji-koji-je-dirao-dvije-curice-10-po-spolovilu-izbjegao-zatvor/6497524/

https://www.24sata.hr/news/manijak-je-zavodio-moju-kcer-13-nitko-mu-ne-moze-nista-537550

https://dnevnik.hr/vijesti/crna-kronika/pedofil-koji-je-bludnicio-nad-djevojcicama-nece-ni-dana-provesti-u-zatvoru---487372.html

http://www.zagreb.info/crna-kronika/pedofil-u-preckom-naslonio-se-na-ogradu-igralista-i-dozivao-deckica/119975

https://hrvatska-danas.com/2017/07/28/pedofil-u-splitu-gradani-letcima-upozoravaju-susjede-i-policiju-pocela-potraga/

http://www.novilist.hr/Vijesti/Crna-kronika/Pedofil-na-pulskoj-plazi-Snimao-je-golu-djecu-uhitili-su-ga-policajci-izvan-sluzbe

http://direktno.hr/domovina/uhvacen-njemacki-pedofil-snimao-golu-djecu-valbandonu-92453/

http://www.sesvete-danas.hr/vijesti/roditelji-oprez-pedofil-u-sesvetama-4625

http://totalinfo.hr/u-osijeku-uhicen-pedofil-muskarac-61-mjesecima-je-seksualno-zlostavljao-10-godisnjakinju/

https://www.antenazadar.hr/clanak/2017/05/lavice-upozoravaju-majkama-diljem-hrvatske-pedofil-se-predstavlja-kao-urednik-casopisa-za-djevojcice/

http://pozega.eu/pedofil-pred-skolom-dozivao-djevojcice-pa-im-pokazivao-spolovilo-nije-mu-prvi-put/

http://100posto.hr/news/u-zagrebackim-tramvajima-uocen-pedofil-upozorava-gradski-aktivist

http://www.slobodnadalmacija.hr/novosti/crna-kronika/clanak/id/468545/meni-je-17-a-tebi-ovako-pedofili-zavode-djecu-putem-facebooka--budite-na-oprezu-moze-se-dogoditi-svakome

https://hrvatska-danas.com/2017/06/20/pedofili-u-splitu-djevojka-slikala-djecu-koju-je-cuvala-i-prosljedivala-svom-decku-a-s-jednim-se-i-zadovoljavao/

http://emedjimurje.rtl.hr/crna-kronika/pedofilija-tri-mladica-optuzena-za-iskoristavanje-djece-za-pornografiju

http://www.slobodnadalmacija.hr/novosti/crna-kronika/clanak/id/482177/dvije-potresne-price-o-spolnom-zlostavljanju-djece-i-sustavu-koji-samo-produbljuje-traume-zrtava-ona-je-na-antidepresivima-a-otac-zlostavljac-na-slobodi 

[5]http://www.dijete.hr/websites/dijete.hr/index.php/hr/dokumenti-mainmenu-83/propisi-republike-hrvatske-mainmenu-102/ustav-mainmenu-103/doc_details/517-preporuke-odbora-za-prava-djeteta-hrvatskoj-infografika.html 

[6] fra.europa.eu/sites/.../fra-2015-child-friendly-justice-professionals-summary_hr.pdf

Autor

Boris

Datum

08.09.2017.