Large intl youth day 02 english 1

Obilježavanje Međunarodnog dana mladih 12. kolovoza

Međunarodni dan mladih obilježava se 12. kolovoza kontinuirano od 2000. godine do danas, i to svake godine s drugom temom. Na ovaj način javnost se podsjeća da je mladost jedna važna faza u životu svake osobe te su na taj dan mladi u centru društvene pozornosti. Tema Međunarodnog dana mladih 2017. godine je „Mladi grade mir“  kako bi se naglasio pozitivan doprinos mladih ljudi u izgradnji mira.

Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a br. 2250 iz 2015. godine mlade se poziva da preuzmu snažniju ulogu u jačanju mira i sigurnosti, na mlade se sve više gleda kao na pokretače promjena te ih se također prepoznaje kao važne aktere u prevenciji sukoba i održavanju mira. Više o Rezoluciji 2250 možete u slikovitom obliku saznati ovdje. Ovogodišnji Međunarodni dan mladih posvećen je proslavi brojnih doprinosa mladih osoba u prevenciji sukoba kao i većoj socijalnoj uključenosti, socijalnoj pravednosti i održivom miru. Veća uključenost mladih ljudi u donošenje odluka i planova koje se tiču mira i sigurnosti te u društvena zbivanja općenito pokazuju se kao ključni koraci za gradnju i održavanje mira. Proces socijalne uključenosti za mlade, uključujući sudjelovanje u donošenju odluka kao i pristup kvalitetnom obrazovanju, zdravstvu i osnovnim uslugama, promiče njihovu ulogu kao aktivnih sudionika u društvu i omogućava mladima prilike da postignu puni potencijal i ostvare svoje ciljeve. Kada su mladi isključeni iz političkih, ekonomskih i društvenih sfera i procesa, postoji rizik od nasilja i nasilnih oblika sukoba. Stoga, prepoznavanje i bavljenje socijalnom isključenosti mladih je preduvjet za održavanje mira.

Trenutna generacija mladih je najveća u povijesti, a mladi često čine većinu u državama koje su uključene u oružane sukobe ili nemire stoga je neophodno uzeti u obzir potrebe i težnje mladih u pitanjima koji se tiču mira i sigurnosti. Mlade je potrebno poticati na diskusiju s donositeljima politika i usmjeravati ulogu mladih u održavanju mira u njihovim zajednicama i zemljama.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu je nevladina organizacija osnovana 2006. godine od kada radi na povećanju zaštite prava i sigurnosti djece i mladih, a u svoj rad kontinuirano uključuje velik broj mladih koje se potiče na participaciju i aktivno sudjelovanje u društvu. Naime, Centar kroz svoj djelokrug rada te projekte i programe koje provodi, mladima pruža priliku da se uključe i sudjeluju te na taj način unaprijede svoja znanja i vještine. Većina aktivnosti koje Centar provodi su namijenjeni upravo djeci i mladima uzimajući u obzir njihove potrebe i specifičnosti, no dio mladih se u rad Centra uključuju i kao volonteri. Naime, u 2017. godini više od 60% volontera uključenih u volonterski program Centra čine mladi (osobe između 15 i 29 godina) koji svojim volonterskim radom pokazuju kako svaka mlada osoba može aktivnim sudjelovanjem u društvenim procesima dati svoj doprinos gradnji boljeg i pravednijeg društva.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu ovim putem poziva sve zainteresirane mlade osobe da se uključe u daljnji rad Centra te da na taj način postanu pokretači promjena u svojoj lokalnoj zajednici, ali i šire. Centar u 2017. godini provodi brojne projekte i programe u koje se mladi mogu uključiti:

- Legosi u centru – poludnevni boravak za djecu i mlade s problemima u ponašanju

- Poludnevni boravci u školi (Vinkovci, Našice, Požega, Slatina, Slavonski Brod)

- Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

- Učini pravu stvar za dječji osmjeh – podrška udomiteljskim obiteljima

- Mediji današnjice – rizici i zaštita

- Prevencija po mjeri mladih

- 116000 Hotline for Missing Children Croatia

- Centar za sigurniji Internet

- Program pozitivnog roditeljstva Suncokret – univerzalna prevencija ovisnosti

- Najbolji ja – mentorski program sa svrhom selektivne prevencije ovisnosti

Više informacija o radu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu te o sudjelovanju mladih možete saznati na našoj internetskoj stranici, a možete nas kontaktirati putem e-mail info@cnzd.org ili telefonski na 031/272-953.

 

#YouthDay #Youth4Peace #ActOn2250