Def8 f5e13b3637d9669382ba370497fa91ff0fc8336ee7468e4c4ebdf85f6ad2b003

Poštovani ,

U sklopu projekta Učini pravu stvar za dječji osmijeh, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, Dunavska 53/19, 31000 Osijek, raspisuje poziv za dostavu ponuda za glazbeni nastup u trajanju od 2 sata u sklopu manifestacije „Za dječji osmijeh“.

U privitku ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

  1. Opis poslova
  2. Izjava o nepostojanju razloga isključenja.

 

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:

  1. Financijsku ponudu za pripremu i provedbu nastupa
  2. Životopis (za fizičke osobe)
  3. Popis referenci
  4. Dokaz o iskustvu
  5. Potpisanu izjava o nepostojanju razloga isključenja

Uvjeti koje izvođač mora zadovoljavati su tehničke i stručne sposobnosti potrebne za izvođenje glazbenog nastupa na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

 

U skladu s tim izvođač mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

  • imati svoju opremu
  • imati program izvođenja pjesama

 

 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdit će se da li ponuditelj/ica zadovoljava navedene uvjete. Ponuditelj može biti i pravna i fizička osoba.

Svaki ponuditelj/ica koji dostavlja ponudu na ovaj poziv dužan/na je sudjelovati u pripremi dokumentacije za ovu nabavu povjerljivo (ne razotkriti sadržaj dokumentacije trećoj strani) i objektivno.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Opis posla koji se nalaze u privitku opisuje minimalne zahtjeve kojima tehnička ponuda mora udovoljiti.

 

Životopisi/popis referenci ponuđenog/ih izvođača moraju dokazati posjedovanje kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s profilima stručnjaka propisanima u Opisu poslova.

Slijedom navedenog, ponuda koja uključuje profil/e izvođača koji ne udovoljavaju traženim karakteristikama, bit će odbijena.

Procijenjena vrijednost nabave je  6650,00 kn bruto. Ponuda koja je iznad procijenjene vrijednosti nabave bit će odbijena. Usluga mora biti izvršena u skladu sa navedenim opisom posla i ostalim uvjetima navedenim u Opisu zadatka 09.06.2019.

Od strane evaluacijske komisije će biti odabrana ona ponuda koja ispunjava sve uvjete koji su navedeni u Opisu zadatka , a uz to nudi i najnižu cijenu.

Cijena u Vašoj ponudi mora biti izražena u nacionalnoj valuti (HRK). Plaćanje će se izvršiti nakon što usluga bude izvršena u roku od 15 dana.

Krajnji rok za podnošenje ponude je 7 dana od objave poziva (do 27. svibanj 2019. u 16:00h).

Svaka ponuda koja pristigne nakon tog roka neće se uzeti u razmatranje.

Molimo Vas da sva pitanja vezana za predmetnu nabavu dostavite na sljedeću elektroničku adresu info@cnzd.org.

 

Molimo Vas da svoju ponudu zajedno sa skeniranom dokumentacijom dostavite na sljedeću elektroničku adresu prije zadanog roka: info@cnzd.org.

Nadalje, molimo Vas da u e-mailu s Vašom ponudom navedete referencu: „Natječaj za glazbenog izvođača u sklopu manifestacije“ te sljedeću napomenu: „Ne otvarati prije sastanka Evaluacijske komisije“.