Large save the children

Poziv za iskaz interesa za pružanje konzultantskih usluga u sklopu projekta „Djeca izbjeglice i migranti u Hrvatskoj“

 1. UVOD: 

Europa se u 2015. godini suočila s izbjegličkom krizom, odnosno migracijskim valom velikih razmjera te je morskim putem preko Grčke i dijelom preko Italije, u Europu pristiglo 1 015 078 izbjeglica i migranata, uključujući 265.388 djece. [1]  U 2016. godine je zabilježen daljnji rast te je do lipnja 2016. godine preko Mediterana u Europu pristiglo 206.199 osoba, od čega 35 % djece. [2] Veliki broj djece u pokretu predstavlja djecu bez pratnje i odvojenu djecu, te je u 2015. godine zabilježeno da je 95.970 djece bez pratnje zatražilo azil diljem Europe.[3] 

Zabrinjavajuća je činjenica da je u 2016. godini zabilježen porast kretanja djece bez pratnje i odvojene djece tzv. Balkanskom rutom. Naime, djeca bez pratnje i odvojena djeca predstavljaju posebno ranjivu skupinu, budući da su zbog krajnje nezaštićenosti izloženi rizicima da postanu žrtve raznih oblika nasilja, zlostavljanja, iskorištavanja te žrtve trgovanja ljudima. Dodatno, pomoć navedenoj djeci često nije pružena na vrijeme ili izostaje te su nedostatno „vidljiva“ u sustavu, koji nije dovoljno opremljen i educiran pružiti im nužnu podršku. 

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu kao neprofitna organizacija koja je osnovana 2006. godine te se od tada bavi zaštitom i promicanjem dječjih prava, u partnerstvu s organizacijom Save the Children provodi projekt „Djeca izbjeglice i migranti u Hrvatskoj“. Projekt se provodi uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, predviđen je u trajanju od 11 mjeseci, a cilj mu je unaprijediti brigu i zaštitu djece migranata/izbjeglica (djece u pokretu) u Hrvatskoj, pri čemu se posebna pažnja posvećuje upravo djeci bez pratnje i odvojenoj djeci, kao najrizičnijoj skupini.

 2. OBRAZLOŽENJE: 

Cilj projekta je jačanje i osnaživanje koordinacije nadležnih institucija kako bi se osigurala bolja zaštita i brže reagiranje na probleme s kojima se svakodnevno susreću djeca u pokretu, odnosno kako bi se razvili programi izravne podrške i zaštite djece bez pratnje. Navedeno se namjerava postići provođenjem analize efikasnosti postojećih rješenja podrške djeci bez pratnje, odnosno mapiranjem postojećih usluga i potreba, organizacijom treninga za stručnjake iz područja zaštite dječjih prava kako bi se ojačalo njihovo djelovanje i razvio učinkovit i sveobuhvatan program zaštite djece bez pratnje, edukacijom stručnjaka koji bi dalje obučavali osobe koje se svakodnevno susreću i rade sa djecom bez pratnje, organizacijom okruglog stola i izdavanjem stručnog rada kojim bi se pristupilo navedenoj problematici uz preporuke za sustavno poboljšanje postojećeg sustava zaštite i podrške, kao i razvojem online platforme i informacijskih paketa koje će djeci u pokretu osigurati informacije o uslugama i pravima, dostupnima na više jezika, s ciljem jačanja svijesti o pravima koja su im zajamčena sukladno međunarodnim i nacionalnim propisima. 

 3. SVRHA ANGAŽMANA: 

Konzultant/ica se angažira za potrebe izrade programa razvoja i izgradnje kapaciteta profesionalaca s mandatom za rad s djecom u pokretu, kako bi se osigurala kvaliteta i učinkovitost u osiguranju usluga te osnažili kapaciteti nadležnih institucija i organizacija.

Program razvoja i izgradnje kapaciteta temeljit će se na prethodno provedenoj procjeni potreba, odnosno procjeni i prikupljenim podacima o postojećim kapacitetima i uslugama koje se pružaju djeci u pokretu (pregled postojećih nacionalnih i međunarodnih dokumenata i drugih relevantnih izvora podataka i spoznaja o djeci u pokretu, posebno djeci bez pratnje; provođenje intervjua/fokus grupa sa stručnjacima i samom djecom bez pratnje; obrada podataka i preporuke proizašle iz cjelokupnog procesa procjene potreba). 

 4. SPECIFIČNI CILJEVI ANGAŽMANA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI KONZULTANTA/ICE U PROCESU IZRADE PROGRAMA RAZVOJA I IZGRADNJE KAPACITETA: 

Provedba aktivnosti konzultanta/ice obuhvaća četiri skupine zadataka, koje se planiraju provesti u razdoblju od 10.2.2017. do 02.6.2017. godine, kako slijedi:

 

1. Izrada programa razvoja i izgradnje kapaciteta nevladinih organizacija i nadležnih institucija vlasti, utemeljenog na:

 • rezultatima procjene potreba,
 • pravima djeteta,
 • modelu usklađivanja intervencija sa specifičnim potrebama djece bez pratnje.

2. Izrada programa i provođenje tri dvodnevna treninga za najmanje 60 stručnjaka u neposrednom radu u području zaštite djece bez pratnje,

 

3. Izrada programa i provođenje treninga za 10 stručnjaka koji će se osposobiti za provođenje daljnjih edukacija po ovom programu,

 

4. Predstavljanje programa razvoja i izgradnje kapaciteta te programa treninga za stručnjake na završnoj konferenciji potkraj provedbe cjelokupnog projekta (do kraja lipnja 2017. godine).

 5. POTREBNA RAZINA STRUČNOSTI I ISKUSTVA ZA POSLOVE KONZULTATA/ICE: 

Konzultant/ica treba minimalno raspolagati sljedećim kvalifikacijama:

 • Najmanje završen diplomski studij u području društvenih ili humanističkih znanosti (prednost magisterij ili doktorat u relevantnom području);
 • Najmanje pet godina iskustva u provedbi evaluacija i analiza te programa intervencija u različitim područjima sustava socijalne zaštite i/ili migracijskih politika. Iskustvo rada u sustavu zaštite djece je prednost;
 • Iskustvo u radu na razvoju politika unutar sektora socijalne zaštite i migracija u zemlji u razvoju;
 • Iskustvo u korištenju participativnih metoda za provođenje monitoringa i evaluacije, istraživanja i planiranja, uključujući aktivnosti konzultacija s djecom;
 • Poznavanje socijalno-političkog stanja i stanja s migracijama u Republici Hrvatskoj;
 • Jake analitičke i kreativne sposobnosti;
 • Jake komunikacijske sposobnosti, sa sposobnošću jasnog i konciznog komuniciranja detaljnih koncepata u pisanoj i u usmenoj formi;
 • Visoka razina iskustva u socijalnom istraživanju, uključujući dizajniranje i korištenje kvalitativnih i kvantitativnih metoda prikupljanja podataka i alata koji su participativni i senzibilni u odnosu na potrebe djece.

 

6. INFORMACIJE O PRIJAVI NA POZIV: 

Prilikom prijave  potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

 • Prijavu, odnosno pismo iskaza interesa s obrazloženjem i opisom dosadašnjeg odgovarajućeg iskustva i kvalifikacija za obavljanje navedenih poslova konzultanta/ice, uz naznaku ponude financijskog iznosa koji bi odgovarao vrijednosti angažmana,
 • Prijedlog metodologije programa razvoja i izgradnje kapaciteta nevladinih organizacija i nadležnih institucija vlasti,
 • Životopis na hrvatskom jeziku,
 • Dokaz o općim uvjetima (presliku radne knjižice i elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

 

Prijave s naznakom „Poziv za iskaz interesa za pružanje konzultantskih usluga“  podnose se putem elektronske pošte na sljedeću adresu: dubravka@cnzd.org najkasnije do 09.01.2017.godine. 

 

Datum objave poziva: 28.12.2016.

 

[1]http://www.unicef.org/ceecis/Child_Alert_Final_PDF_(1).pdf od 8.9.2016. g.

[2]Ibid.

[3]Ibid.

Autor

Boris

Datum

28.12.2016.