Def16 3d905b6b9638191ccebb5c7574bdeda0116633fc0ba7f63a16805df886a2e6d1

Vijeće Europe je 4.srpnja 2018.godine usvojilo Preporuku CM/Rec (2018) Odbora ministara država članica o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju koja daje smjernice za djelovanje vlada država članica, ističući da digitalno okruženje oblikuje dječje živote na mnoge načine, pritom stvarajući prilike i mogućnosti, ali i rizike za njihovu dobrobit i prava.

U nastavku Vam donosimo Preporuku koju je prevelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

 

LINK: http://cnzd.org/uploads/document/attachment/101/Preporuke_Vije_a_Europe_o_Smjernicama_za_po_tivanje__za_titu_i_ostvarivanje_prava_djece_u_digitalnom_okru_enju.pdf 

Autor

Kristina

Datum

19.10.2018.