GDPR

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU, Osijek, Dunavska ulica 53., OIB 27772905220, kao voditelj obrade, s Vašim osobnim podacima postupa sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka  uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

 

 1. Osnovni podaci

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

Za obradu podataka odgovoran je: CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU, Osijek, Dunavska ulica 53., OIB 27772905220, kao voditelj obrade

Voditelj obrade/službenik za zaštitu osobnih podataka

Kontakt: broj telefona: +385 31 272943

E mail adresa: info@cnzd.org

Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, radi se  o obradi (osobnih podataka) po nalogu, te smo također i  tom smo slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

 

 • Kategorije i svrha osobnih podataka koje obrađujemo

Obrađujemo i upotrebljavamo slijedeće osobne podatke:

 

 1. Zaposlenike: ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresa broj djece, obrazovanje, broj telefona, e-mail adresa, broj tekućeg računa, dužina radnog staža, matični broj osiguranika na HZZO i HZMO i ostalo

Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju u svrhu zasnivanja radnog odnosa, sklapanja ugovora o radu i ostvarivanja prava iz radnog odnosa, i slično

 

 • Sudionici natječaja: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa

Osobni podaci koji se prikupljaju koriste se isključivo za odabir kandidata prilikom zapošljavanja.

Brojevi mobitela, fiksnih telefona i e-mail adrese prikupljaju se radi kontaktiranja klijenata, uz privolu istih.

 

 • Članovi Nadzornog odbora: Ime i prezime, datum rođenja, OIB, adresa prebivališta/boravišta, broj žiro računa i naziv banke.

Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju u svrhu rada Nadzornog odbora, kontaktiranja, i isplate naknade za rad

 

 • Studenti/učenici/volonteri: Ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresa prebivališta/boravišta, suglasnost roditelja ako se radi o maloljetnoj osobi, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte.

Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju u svrhu izvršenja predmeta ugovora,  izvršenja poslova iz djelatnosti voditelja obrade,

 

 • Vanjski suradnici – Ime i prezime, OIB, adresa , broj tekućeg računa i naziv banke, datum rođenja, broj telefona, e-mail adresa.

Osobni podaci se prikupljaju u svrhu sklapanja Ugovora i kontaktiranja.

Vaše osobne podatke načelno brišemo po prestanku međusobnog ili ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola.

Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom.

U sklopu poslovnog odnosa, dužni ste na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za zasnivanje i realizaciju poslovnog odnosa te ispunjavanje povezanih ugovornih obveza ili za čije prikupljanje postoji obveza. Bez tih podataka smo u pravilu prisiljeni odbiti zaključivanje ugovora ili provedbu naloga ili obustaviti provedbu te raskinuti postojeći ugovor. Niste dužni dati svoju privolu na obradu podataka koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora.

 

 • Pravna osnova obrade osobnih podataka

Obrade koje provodimo temelje se na:

 

 1. Zakonskim obvezama
 2. Izvršavanju (realizaciji) ugovora i radnjama koje prethode sklapanju ugovora
 3. Temeljem Vaše suglasnosti – privole
 4. Temeljem legitimnog interesa

 

 • Razdoblje čuvanja

Osobni podaci se čuvaju, arhiviraju i izlučuju sukladno zakonskim propisima, aktima i odlukama voditelja obrade.

Vaše osnovne osobne podatke načelno brišemo po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

 

 • Upravljanje Privolama

Privolu za kontaktiranje možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi vaših osobnih podataka

Promjenu privole možete izvršiti, putem pisanog zahtjeva na adresu:  CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLJANU DJECU, Osijek, Dunavska ulica 53., OIB 27772905220, kao voditelj obrade ili putem e-mail-a na adresu: info@cnzd.org

Ako opozovete dane privole Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti u bilo kojem trenutku.

U slučaju obrade Vaših osobnih podataka za koje nije potrebna privola, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

 

 • Prava korisnika
 • pravo na pristup informacijama i  informaciju o obradi osobnih podataka odnosno da li voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika ili ne
 • Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
 • Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
 • Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili • ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka
 • Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 • Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.
 • Pravo na prigovor nadležnom tijelu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
 • Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz točke 1. ove Izjave.
 • Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.
 • Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

 

 • Prijenos osobnih podataka u treće zemlje

Prijenos podataka u treće zemlje (zemlje izvan EU) se obavlja samo:

– ako postoji zakonska obveza

– ako je dan izričiti pristanak na prijenos podataka od strane ispitanika

8.     Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi
 • na pisani zahtjev suda ili javnog bilježnika ako su podaci potrebni u obavljanju poslova koji su im povjereni temeljem zakona (npr. provedba ovrhe, stečaja, ostavinskog ili drugog imovinskopravnog postupka)
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti,
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem,
 • ako su podaci potrebni Centru za socijalnu skrb u okviru njihovih zakonskih ovlasti
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznim tijelima (Poreznoj i Carinskoj upravi),  Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, u postupku koji ona provode u okviru svojih nadležnosti
 • ako smo obvezni dostaviti podatke Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture
 • ako su podaci potrebni radi izvršenja ugovornih obaveza prema Vama kao i izvršenja naših zakonskih propisa,
 • u drugim slučajevima propisanim zakonom.

10. Tehničke i organizacijske mjere

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitana slobodno nas kontaktirajte te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava .

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

11. Osobni podaci na internetskim stranicama

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva, i ispunjavanja obrasca za pritužbe. Ovi osobni podaci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu.

Prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama se ne provodi, izuzev ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podatci mogu proslijediti nadležnom tijelu. Pristup internetskoj stranici se protokolira te se tom prilikom bilježe tehnički podaci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.

Radi unaprjeđenja naše ponude, internetske stranice mogu  sadržavati „kolačiće“ koji se pohranjuju na računalu posjetitelja stranice. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda internetske stranice. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude.