Stručni tim savjetovališta

Tomislav Ramljak

diplomirani socijalni radnik

Psihoterapeut pod supervizijom, rad usmjerava prema razvijanju roditeljskih kompetencija, problemima u partnerskim odnosima, roditeljskoj odgovornosti tijekom i nakon razvoda, suočavanju sa strahom i životnim izazovima te procesima individualnih promjena

Tena Brkić

magistra socijalne pedagogije

Završila studij socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, a od 2014. godine radi u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu s djecom i mladima te njihovim roditeljima/skrbnicima. Profesionalna područja interesa su joj djeca i mladi s problemima u ponašanju, maloljetnička delinkvencija, prevencija, mentalno zdravlje, rizična ponašanja, ovisnosti, bjegovi od kuće ili iz institucija… Usmjerena je na direktni individualni rad s djecom i mladima, ali i rad s grupom, te u savjetodavnom radu koristi različite kreativne tehnike, a od 2020. godine je uključena u edukaciju iz Realitetne terapije.

Sanja Crnjak

magistra psihologije

Prvo iskustvo u savjetodavnom radu stječe u Centru za socijalnu skrb. U Centru za nestalu i zlostavljanu djecu radi u poludnevnom boravku za djecu s problemima u ponašanju gdje provodi savjetodavni rad s djecom i roditeljima. U Londonu je educirana za vođenje škole pozitivnog roditeljstva.

Martina Nikolić

magistra psihologije

Diplomirana psihologinja s iskustvom u radu s osobama s intelektualnim oštećenjem, osnovnoj školi i djecom s problemima u ponašanju. Konstantno se usavršava te pohađa brojne edukacije poput edukacije za korištenje ekspresivnih art terapija, asocijativne karte, mindfulness za djecu i adolescente. Trenutno u edukaciji za realitetnog psihoterapeuta.

Vanja Šokić

magistra psihologije

Usavršavanje u savjetodavnom radu započinje još 2012. godine, odmah po završetku fakulteta kroz program  osnaživanja stručnjaka u pomagačkom radu te kroz stručno osposobljavanje u KBC Osijek na Zavodu za dječju i adolescentu psihijatriju. Svoje znanje kontinuirano nadopunjuje brojnim edukacijama u području rada s djecom i mladima te pružanja psihološke pomoći. Trenutno završava drugi stupanj Kognitivno – bihevioralne terapije.

Lidija Štelcer

magistra psihologije

Koordinator besplatne stručne telefonske linije koja pruža psihološku pomoć djeci, roditeljima i stručnjacima o sigurnosti i zaštiti na internetu. Svoj rad usmjerava na prevenciju različitih oblika nasilja nad i među djecom i mladima uz pružanje savjetodavne pomoći i podrške djeci, mladima i obiteljima. Polaznica je edukacije iz realitetne terapije.

Angela Naletilić

magistra psihologije

Završila je studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku te stekla naziv magistre psihologije. Aktivno provodi savjetodavni rad s djecom, mladima i njihovim obiteljima kroz uslugu poludnevnog boravka u Vinkovcima te psihosocijalnu pomoć djeci u udomiteljskim obiteljima kroz program Učini pravu stvar za dječji osmijeh – podrška udomiteljskim obiteljima u Vinkovcima. Edukantica  iz transakcijske analize pod supervizijom, a sudjelovala je i u edukacijama vezanim uz psihosocijalni rad s pojedincem i grupom.

Marijana Hinek

magistra psihologije

Studij psihologije završila je 2021. godine u Zagrebu te od tada radi u poludnevnom boravku Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Kroz svoje obrazovanje stekla je iskustvo rada s djecom predškolske i školske dobi te s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Redovno se uključuje u edukacije čiji je cilj nadograđivanje znanja u području rada s djecom i mladima. Trenutno je uključena u edukaciju iz Dječje i adolescentne integrativne psihoterapije.

Ana Veočić

Magistra socijalnog rada

Studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu završila 2018. godine, a od 2021. godine radi u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu. Posjeduje iskustvo rada s djecom oboljelom od malignih bolesti i njihovim roditeljima, a svoja znanja i vještine kontinuirano nadograđuje pohađanjem brojnih edukacija. Trenutno u edukaciji iz Dječje i adolescentne integrativne psihoterapije.