Slavonsko srce za obitelji Ukrajine

Akcijski plan „Slavonsko srce za obitelji Ukrajine“

Visoka trauma koju izazivaju ratna zbivanja zahtijeva poseban pristup prema osobama koje dolaze iz ratom zahvaćenog područja, a neizvjesnost trajanja rata zahtijeva ustroj operativnog sustava koji će im omogućiti, a prije svega olakšati, integraciju u novu zajednicu. Iznimno je važno vratiti raseljenim osobama  povjerenje i sigurnost u okolinu u kojoj borave te im omogućiti aktivno sudjelovanje u novoj zajednici, odnosno u njenom društvenom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom aspektu.

Zašto Akcijski plan?

Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije operativno je tijelo ustrojeno za koordinaciju svih relevantnih službi u kriznim situacijama, no ideja za kreiranjem Akcijskog plana nastala je iz potrebe da se jasno ustroji dugoročni projektni plan s okosnicom cjelokupne integracije djece i odraslih u svim aspektima života zajednice, koji će započeti pružanjem psihosocijalne pomoći.

Stoga je Osječko-baranjska županija u suradnji s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu pristupila izradi Akcijskog plana „Slavonsko srce za obitelji Ukrajine“, kojim su utvrđeni prvi koraci za osiguravanje pravovremenog odgovora na potrebe djece, mladih, obitelji i svih ostalih osoba u izbjeglištvu, a koji se nalaze na području Osječko-baranjske županije.

Akcijskim planom obuhvaćene su sve službe koje mogu pomoći u ostvarenju tog primarnog cilja, a djelovati će koordinirano na sljedećim aktivnostima:

 • Pružanje psihosocijalne pomoći i savjetovanja od strane formiranog tima stručnjaka i volontera
 • Pružanje besplatne pravne pomoći vezano uz statusna i druga prava
 • Pomoć pri ostvarivanju zdravstvene zaštite te prava na socijalne usluge
 • Priprema materijala na hrvatskom, engleskom i ukrajinskom jeziku s važnim informacijama za djecu i adolescente
 • Psihoedukativne, kulturne, sportske i kreativne radionice za djecu i mlade
 • Postupna integracija u zajednicu kroz organizirane tečajeve hrvatskog jezika, informiranje o načinima traženja zaposlenja i mogućnostima prekvalifikacije
 • Pomoć pri uključivanju djece u predškolski i školski sustav
 • Senzibilizacija zajednice i poticanje svijesti građana Županije o potrebama osoba u statusu izbjeglice

Zašto Centar za nestalu i zlostavljanu djecu?

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu godinama je vodeća organizacija koja u suradnji sa zajednicom, stručnjacima i nadležnim institucijama radi na prevenciji nestanka djece te pružamo podršku obiteljima u kriznim situacijama. S iskustvom rada u kriznim situacijama s djecom i obiteljima u hotelu Porin tijekom migrantske krize 2015.g., partner su s već postavljenom infrastrukturom i stručnjacima koji su senzibilizirani i educirani za rad s ovim najosjetljivijim skupinama društva. U svoj rad uključiti će i nadležne institucije i stručnjake, kao i udruge građana profilirane za ovaj oblik pomoći.

Centar će izraditi individualni plan postupanja i procjenu potreba za svakog pojedinog korisnika, za kojeg se procijeni da postoji potreba.

Ljudska patnja ljudi s područja Ukrajine posljednjih tjedana ne može nikoga ostaviti ravnodušnim. Kao svjedoci ratnih stradavanja na našem području svjesni smo koliko podrška znači i zato je važno da svi djelujemo kao zajednica te da pružimo svu moguću pomoć i podršku svima u potrebi, a ponajviše onima najranjivijima – djeci.

Tko će biti uključen?

U provedbu Akcijskog plana će biti uključene sve službe koje mogu doprinijeti ostvarenju njegova cilja:

 • Upravni odjeli Osječko-baranjske županije
 • Crveni križ
 • Centar za socijalnu skrb
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Ravnateljstvo civilne zaštite
 • Jedinice lokalne samouprave u Osječko-baranjskoj županiji
 • MUP

U sklopu provedbe Akcijskog plana biti će uključene i udruge građana koje mogu doprinijeti stručnim kadrom, iskustvom i logistički.

Ključan aspekt provedbe Akcijskog plana je Odluka Vlade RH o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine, prema kojoj se tim osobama osigurava pristup svim pravima koja proizlaze iz tog statusa:

 • Pravo na boravak
 • Pravo na iskaznicu
 • Pravo na osnovna sredstva za život i smještaj
 • Pravo na zdravstvenu zaštitu
 • Pravo na osnovno i srednje obrazovanje
 • Pravo na informacije o pravima i obvezama, rad spajanje obitelji i slobodu vjeroispovijesti

Action plan „Slavonian Heart for Ukraine Families“

High trauma caused by the war requires a special approach to people coming from the conflict-affected area, and the uncertainty of the war requires the establishment of an operating system that will enable, and above all facilitate integration into the new community. It is extremely important to restore the trust and security of people in migration in the environment in which they live now, to enable them to actively participate in the new community – whether it is in its social, cultural, economic or other aspects.

WHY Action Plan?

Osijek-Baranja County Civil Protection Headquarters is an operational body set up to coordinate all relevant services in crisis situations, but the idea of ​​creating an Action Plan arose from the need to clearly establish a long-term project plan focused on integrating children and adults in all aspects of community life which will begin with the provided psychosocial support.

Therefore, Osijek-Baranja County, in cooperation with the Center for Missing and Exploited Children, started drafting the Action Plan “Slavonian Heart for Ukraine Families”, which sets out the first steps to ensure timely response to the needs of children, youth, families and all other refugees located in the Osijek-Baranja County.

The Action Plan covers all services that can help achieve this primary goal, and will act in a coordinated manner on the following activities:

 • providing psychosocial support and counseling by a formed team of experts and volunteers
 • providing free legal aid for status and other rights
 • assistance in accessing health care and social services
 • preparation of materials in Croatian, English and Ukrainian with important information for children and adolescents
 • psychoeducational, cultural, sports and creative workshops for children and youth
 • gradual integration into the community through organized Croatian language courses, providing informations about employment and retraining opportunities
 • assistance in including children in the preschool and school system
 • sensitization of the community and raising awareness of the citizens of the county about the needs of persons with refugee status.

WHY The Center for Missing and Exploited Children?

The Center for Missing and Exploited Children has been a leading organization for years, working with the community, experts and relevant institutions to prevent the disappearance of children and providing support to families in crisis situations. With experience working with children and families at the Porin Hotel during the 2015 migrant crisis, they are partners with an already established infrastructure and experts who are sensitized and educated for working with these most vulnerable groups in society. Legal institutions and experts, as well as volunteers and citizens will be included in their work.

The center will provide adequate space for the provision of counseling services, as well as develop an individual action plan and needs assessment for each individual user.

The human suffering of people from the territory of Ukraine in recent weeks can not leave anyone indifferent. As witnesses of the war in our area, we are aware of how much support means and that is why it is important that we all act as a community and provide all possible help and support to all in need, especially those most vulnerable – children.

WHO will be involved?

The implementation of the Action Plan will include all services that can contribute to achieving its goal:

 • Administrative departments of Osijek-Baranja County
 • Croatian Red Cross
 • Centre for Social Welfare
 • Croatian Employment Service
 • Directorate of Croatia Civil Protection
 • Local self-government units in Osijek-Baranja County
 • Ministry of the Interior of the Republic of Croatia

As part of the implementation of the Action Plan, citizens associations will be included, which can contribute with professional staff, experience and logistics.

A key aspect of the implementation of the Action Plan is the Decision of the Government of the Republic of Croatia on the introduction of temporary protection in the Republic of Croatia for displaced persons from Ukraine, according to which these persons are granted access to all rights arising from this status:

 • The right to reside
 • The right to an ID card
 • The right to basic needs for living and accommodation
 • The right to health care
 • The right to primary and secondary education
 • The right to information on rights and obligations, family reunification work and freedom of religion

План дій «Слaвoнське серце для сімей України»

Висока травматичність, спричинена війною, вимагає особливого підходу до людей, які приїзджають із війною зруйнованої території, а невідомість тривання війни вимагає створення операційної системи, яка дозволить і, перш за все, сприятиме інтеграції в нову спільноту. Надзвичайно важливо відновити довіру та безпеку переміщених осіб у середовищі, в якому вони живуть, і надати їм можливість активно брати участь у новій спільноті, тобто в її соціальному, культурному, економічному та будь-якому іншому аспекті.

Для чого План дій?

Штаб цивільного захисту Осєчко-бараньської області є оперативний орган, створений для координації всіх відповідних служб у кризових ситуаціях, але ідея створення Плану дій виникла з необхідності чітко розробити довгостроковий план проекту з основою повної інтеграції дітей та дорослих у всі аспекти життя громади, яка почне надання психосоціальної допомоги.

Тому Осєчко-бараньськa область співпраці з Центрoм зниклих та експлуатованих дітей розпочав розробку Плану дій «Слaвoнське серце для сімей України», який визначає перші кроки для забезпечення своєчасного реагування на потреби дітей, молоді, сімей та всіх інших біженців, які знаходяться в Осєчко-бараньськiй області.

План дій охоплює всі послуги, які можуть допомогти досягти цієї основної мети, і буде скоординовано діяти щодо наступних заходів:

 • Надання психосоціальної допомоги та консультування від сторони сформованої групи експертів та волонтерів
 • Надання безкоштовної юридичної допомоги, пов’язаної зі статусом та іншими правами
 • Допомога в здійсненні медичної допомоги та права на соціальні послуги
 • Підготовка матеріалів на хорватськiй, англійськiй та українськiй мовами з важливими інформаціями для дітей та підлітків
 • Психо-освітні, культурні, спортивні та креативнi гуртки для дітей та молоді
 • Поступова інтеграція в громаду через організовані курси хорватської мови, інформацію про методи пошуку роботи та можливостями перепідготовки
 • Допомога у включенні дітей до дошкільної та шкільної системи
 • Інформування громади та підвищення обізнаності громадян Oбласті про потреби осіб зі статусом біженця

Чому Центр для зниклих та експлуатованих дітей?

Центр для зниклих та експлуатованих дітей протягом багатьох років є головною організацією, яка співпрацює з громадою, експертами та відповідними установами для запобігання зникненню дітей, а також надаємо підтримку сім’ям, які опинилися в кризових ситуаціях. Маючи досвід роботи в кризових ситуаціях з дітьми та сім’ями в готелі «Порін» під час мігрантської кризи 2015. року, вони співпрацюють з уже створеною інфраструктурою та експертами, які мають знання та досвід для роботи з цими найбільш вразливими групами суспільства. До їхньої роботи будуть залучені компетентні інституції та експерти, а також групи громадян, які профільовані для цієї форми допомоги.

Центр розробить індивідуальний План дій та оцінку необхідностi для кожного окремого користувача, для якого оцінюється необхіднiсть.

Людські страждання людей з території України за останні тижні не можуть залишити байдужим нікого. Як свідки війни в нашій місцевості, ми усвідомлюємо, скільки значить підтримка, і тому важливо, щоб ми всі діяли як громада та надавали допомогу та підтримку всім, хто цього потребує, особливо тим, хто найбільш уразливий – дітям.

Хто буде задіяний?

Реалізація Плану дій включатиме всі послуги, які можуть сприяти досягненню його мети:

 • Адміністративні відділи Осєчко-бараньської області
 • Червоний Хрест
 • Центр соціальної допомоги
 • Хорватська служба працевлаштування
 • Управління цивільного захисту
 • Органи місцевого самоврядування Осєчко-бараньської області
 • Міністерство внутрішніх прав

У рамках реалізації Плану дій будуть включені ґрупи громадян, які можуть сприяти професійнимзнанням, досвідом та технічним забезпеченням.

Ключовим аспектом реалізації Плану дій є Рішення Уряду Республіки Хорватія про запровадження тимчасового захисту в Республіці Хорватія для переміщених осіб з України, відповідно до якого цим особам надається доступ до всіх прав, що виникають з цього статусу:

 • Право на проживання
 • Право на ідентифікаційськикартку
 • Право на основні засоби для проживання
 • Право на охорону здоров’я
 • Право на початкову та середню освіту
 • Право на інформацію про права та обов’язки, допомогу для зєднаннясім’ї та свободу віросповідання

Kontakt:

ukrajina@cnzd.org

Više informacija: