19th Ave New York, NY 95822, USA

Izgradnja roh bau objekta Poliklinike za djecu, mlade i obitelj u Višnjevcu

ELEMENTMEDIA_a7rIV-6

Investitor Centar za nestalu i zlostavljan djecu vas poziva da pošaljete ponude za izgradnju roh bau objekta Poliklinike za djecu, mlade i obitelj u Višnjevcu na adresi bana Josipa Jelačića 81.

Predmet nabave predstavlja izgradnju novoga objekta koji obuhvaća sljedeće radove:

 • Pripremni i zemljani radovi
 • Betonski i AB radovi
 • Zidarski radovi
 • Izolacije
 • Limarski radovi i odvodnja vode sa krova
 • Temeljni razvod instalacija

Gradnja predmetnog objekta vršit će se na postojećoj građevnoj čestiti 2188/1 k.o. Josipovac u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 15/2021 DS a sukladno građevinskoj dozvoli od 18. siječnja 2022. godine izdanoj od strane Upravnog odjela za urbanizam Grada Osijeka (KLASA: UP/I-361-03/21-01/00359; URBROJ: 2158-1-12-00/05-22-0017; ID: P20211215-769967-Z01).

Prilikom odabira izvođača radova, investitor će odabrati ponudu koja ima najbolji omjer cijene i kvalitete a dodatno će se bodovati predviđena brzina izvođenja radove, duljina jamstva za izvedene radove na izgrađenom objektu te reference na prethodne radove na sličnim i/ili istim građevinama.

Po odabiru izvođača radova pristupit će se sklapanju Ugovora o izgradnji roh bau objekta, a odabrani izvođač radova dužan je najkasnije na dan uvođenja u posao predati Investitoru jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u obliku bankarske garancije na poziv ili novčanog pologa u visini od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora (bez PDV-a). Bankarska garancija na poziv mora sadržavati navode: da je ista naplativa bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv korisnika garancije, bez prigovora.

Jamstveni rok za izvedene radove je dvije (2) godine. Jamstveni rok za svu isporučenu i ugrađenu opremu je dvije (2) godine. Jamstveni rok za solidnost građevine u pogledu ispunjenja temeljnih (bitnih) zahtjeva za građevinu i temeljno tlo je deset (10) godina. Svi jamstveni rokovi počinju teći danom uspješne primopredaje građevine na korištenje Investitoru (potpisom Zapisnika o primopredaji).

U roku od 10 dana od potpisa Zapisnika o primopredaji, izvođač radova dužan je predati naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostatak u jamstvenom roku u trajanju od 24 mjeseca od potpisa Zapisnika o primopredaji u iznosu od 10% vrijednosti izvršenog ugovora (bez PDV-a) u obliku solemnizirane bjanko zadužnice. 

Odabrani ponuditelj snosi troškove za optimalno pokriće svih rizika povezanih s izvođenjem radova na predmetnom gradilištu, stoga je dužan sklopiti police osiguranja.

U roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora (najkasnije na uvođenju u posao) odabrani ponuditelj će dostaviti predstavniku Naručitelja zahtijevane police koje ispunjavaju minimalno sljedeće uvjete:

•          Osiguranje objekta u izgradnji na osiguranu svotu istovjetnu Ugovorenoj cijeni, bez odbitne franšize.

•          Osiguranja javne (izvanugovorne) odgovornosti prema trećim osobama koja obuhvaća osiguranje od štete smrti, povrede tijela ili zdravlja, te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe (uključujući i Naručitelja i njegove radnike) na osiguranju svotu od najmanje 200.000,00 HRK po jednom štetnom događaju, te na agregatni limit od najmanje 2.000.000,00 HRK, bez odbitne franšize.

Ponude i pripadajuću popratnu dokumentaciju moguće je predati do 28. veljače 2022. godine (do kraja dana) na način da se ista pošalje na sljedeću mail adresu: info@cnzd.org

Ponuda zainteresiranog ponuditelja mora sadržavati sljedeće:

 1. Troškovnik u elektronskom obliku te pdf obliku s potpisom i pečatom odgovorne osobe
 2. Izvod iz sudskog registra (ne stariji od 30 dana)
 3. BON-2 (ne stariji od 30 dana)
 4. Potvrda porezne uprave da nema dugovanja po osnovi javnih davana (ne starija od 30 dana)
 5. Popis izvedenih radova s potvrdom prethodnih investitora da su radovi izvedeni kvalitetno

Dokumenti: