Def15 2ad84536d42a5d7642fb73c8066906323b7c46a38bd8cc30c0d4cdb23a2bf1c8

Poziv na iskaz interesa za pružanje usluge vanjske evaluacije projekta "116000 Hotline for Missing Children Croatia" (JUST/2015/RDAP/AG/0116/8830)

1. UVOD

Unutar zemalja Europske unije svake dvije minute nestane jedno dijete a svake godine, 250 tisuća djece. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova tijekom 2017. godine iz roditeljskog doma udaljilo se 398 djece, a iz odgojnih ustanova 1518. Tijekom 2017. Nacionalni pozivni centar za nestalu djecu zaprimio je 66 telefonskih poziva te šest dojava informacija putem internetske ili Facebook stranice ili e-maila Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Prema podacima europske mreže za nestalu djecu (Missing Children Europe) kojeg je Centar član:

 • -19% nestale djece suočava se s nekim oblikom zlostavljanja i eksploatacije,
 • -Od ukupnog broja nestanka čak 23,2% činile su roditeljske otmice djece,
 • -Slučajevi u kojima su djeca izgubljena, ozlijeđena ili na drugi način nestala, porasla su u odnosu na prošlu godinu, čineći 14,3% slučajeva,
 • -1 od 6 slučajeva nestale djece bilo je prekogranične prirode koje pokazuje važnost prekogranične suradnje između nacionalnih tijela, telefonskih linija, službe za provedbu zakona i drugih tijela za zaštitu djece,

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu je 2013. godine pokrenuo 116 000 Nacionalni telefonski broj za nestalu djecu. Navedena telefonska linija je dostupna 24 sata dnevno, a dostupna je djeci, mladima, roditeljima i drugim građanima. Telefonska linija 116 000 pokrenuta je s ciljem pružanja pravovremene pomoći i podrške djeci, mladima i roditeljima u slučaju nestanka djeteta, ali i s ciljem pružanja direktne pomoći i podrške djeci, mladima i roditeljima odnosno prevencije bjegova djece i mladih. Besplatna telefonska linija 116000 dostupna je 24 sata dnevno, svaki dan. Putem ove usluge zaprimaju se prijave i informacije o nestanku djeteta te proslijeđuju  policiji i nadležnim institucijama, ostvaruje se suradnja sa svim relevantnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama s ciljem što bržeg pronalaska nestale osobe te se pruža besplatna emocionalna, psihološka, socijalna, pravna i administrativna pomoć i podrška nestalom djetetu i njegovoj obitelji.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu kao neprofitna organizacija koja je osnovana 2006.godine te se od tada bavi zaštitom i promicanjem dječjih prava nositelj je projekta „116 000 Hotline for Missing Children Croatia“ (JUST/2015/RDAP/AG/0116/8830). Partneri na navedenom projektu su Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu. Suradnici na projektu su Dom za odgoj djece i mladeži Osijek te Pravni fakultet u Osijeku. Projekt je financiran od strane Europske unije iz programa Rights, Equality and Citizenship Programme (REC Programme). Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Europske komisije. 

 

2. OBRAZLOŽENJE

Glavni cilj projekta je jačanje uloge 116 000 Nacionalnog telefonskog broja za nestalu djecu u području promicanja, zaštite i unapređenja prava djece te prevencije i borbe protiv svih oblika nasilja nad djecom i mladima.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Jačanje kapaciteta 116 000 Nacionalnog telefonskog broja za nestalu djecu kroz razvoj novih funkcionalnosti, alata i mehanizama te kroz profesionalni razvoj ljudskih resursa, a sve u svrhu postavljanja  temelja za pokretanje Amber Alert sustava u Republici Hrvatskoj.
 2. Prevencija svih oblika nasilja nad djecom i mladima kroz provođenje znanstveno istraživačkih aktivnosti usmjerenih na ispitivanje fenomena nestale djece i organiziranje edukativnih aktivnosti usmjerenih na unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja obrazovnog, socijalnog i zdravstvenog sustava.  
 3. Osiguranje multidisciplinarnog pristupa fenomenu nestale djece kroz jačanje suradnje između ključnih dionika na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
 4. Podizanje svijesti i senzibilizacija javnosti za tematiku nestanka djece te informiranje javnosti o uslugama dostupnim kroz 116 000 Nacionalni telefonski broj za nestalu djecu.

Projektne aktivnosti usmjerene su na nekoliko ciljnih skupina: djecu i mlade, roditelje i članove obitelji, stručnjake iz područja školstva, zdravstva i socijalne skrbi koji direktno rade s djecom i mladima te opću javnost.

 

3. SVRHA ANGAŽMANA

U privitku ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

 1. Opis poslova
 2. Izjava o nepostojanju razloga isključenja.

 

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće: 

 1. Financijsku ponudu za pripremu i provedbu evaluacije te izradu izvještaja vanjske evaluacije
 2. Životopis (za fizičke osobe)
 3. Popis referenci
 4. Dokaz o iskustvu provedbe vanjske evaluacije
 5. Potpisana izjava o nepostojanju razloga isključenja

Uvjeti koje evaluator/ica mora zadovoljavati su tehničke i stručne sposobnosti potrebne za planiranje I provedbu vanjske evaluacije projekta. U skladu s tim evaluator/ica mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • Završenu četverogodišnju srednju školu;
 • imati iskustvo rada u vanjskoj evaluaciji (barem 2 angažmana kao vanjski evaluator/ica projekta)
 • upoznatost s tematikom projekta i iskustvo rada s organizacijama civilnog društva

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdit će se da li ponuditelj/ica zadovoljava navedene uvjete. Ponuditelj može biti i pravna i fizička osoba.

Svaki ponuditelj/ica koji dostavlja ponudu na ovu javnu nabavu dužan/na je sudjelovati u pripremi dokumentacije za ovu javnu nabavu povjerljivo (ne razotkriti sadržaj dokumentacije trećoj strani) i objektivno.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Opis posla koji se nalaze u privitku opisuje minimalne zahtjeve kojima tehnička ponuda mora udovoljiti.

Životopisi/popis referenci ponuđenog/ih stručnjaka moraju dokazati posjedovanje kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s profilima stručnjaka propisanima u Opisu poslova. Slijedom navedenog, ponuda koja uključuje profil/e stručnjaka koji ne udovoljavaju traženim karakteristikama, bit će odbijena.

Procijenjena vrijednost nabave je 1.600,00 EUR / 11.850,00 HRK bruto. Ponuda koja je iznad procijenjene vrijednosti nabave bit će odbijena. Usluga mora biti izvršena u skladu sa navedenim opisom posla i ostalim uvjetima navedenim  u Opisu zadatka u periodu od 1.rujna do 30.rujna 2018. Od strane evaluacijske komisije će biti odabrana ona ponuda koja ispunjava sve uvjete koji su navedeni u Opisu zadatka , a uz to nudi i najnižu cijenu. Cijena u Vašoj ponudi mora biti izražena u nacionalnoj valuti (HRK). Plaćanje će se izvršiti nakon što usluga bude izvršena i predano izvješće o obavljenoj usluzi u roku od 15 dana.

 

Krajnji rok za podnošenje ponude je 7 dana od objave poziva (do 27. kolovoza 2018. u 16:00h). Svaka ponuda koja pristigne nakon tog roka neće se uzeti u razmatranje.

Molimo Vas da sva pitanja vezana za predmetnu nabavu dostavite na sljedeću elektroničku adresu kristina@cnzd.org.

Molimo Vas da svoju ponudu zajedno sa skeniranom dokumentacijom dostavite na sljedeću elektroničku adresu prije zadanog roka: kristina@cnzd.org. Nadalje, molimo Vas da u e-mailu s Vašom ponudom navedete referencu i broj nabave 01-18: „Natječaj za nabavu usluge vanjske evaluacije projekta“  te sljedeću napomenu: „Ne otvarati prije sastanka Evaluacijske komisije“.

 

S poštovanjem,

Kristina Krulić Kuzman,

projekt menadžer

 

 

Datum objave poziva: 20.08.2018.